ABSence: Whelming until it’s over

April 20, 2023
< back

“We were interested in the effects of the growth of information on understanding, communication and experience. We began to see surplus everywhere. Accumulating data trails, objects that have lost their value, overproduction, creative destruction, waste. Excess suddenly appeared as a principle shaping the whole world around us, from economic inequality to disrupted ecosystems. When does abundance become excess, flowing into the liminal space between value and non-value? Or erasing and eclipsing the boundaries separating order, clutter and chaos?”


Whelming until it’s over studies the fragility of a shared world in an age of excess. The exhibition consists of Daniel Palpa’s and Elias Langi’s mixed media sculptures and a publication blending artistic and scientific views on the topic, edited by Laura Savolainen and designed by Aarni Kapanen. The works of the exhibition take various points of views to excess as, for instance, a visual language or strategy, an ethical and political question, or material that has lost monetary value yet has expressive potential – perhaps due to the very same reasons that have pushed it outside or on the margins of economic circulation. Moreover, the exhibition’s thematics made us pay attention to how our own practices necessarily involve various forms of excess and noise (from typos that persist despite multiple rounds of proofreading, to drafts and tryouts that never see the light of day), urging us to relate to our work more compassionately. Excess often feels disruptive but maybe it can involve serendipity and possibility, too. 

“Kiinnostuimme informaation määrän kasvun vaikutuksista ymmärrykseen, vuorovaikutukseen ja kokemusmaailmaan. Aloimme nähdä ylijäämää kaikkialla. Kasaantuvia datajälkiä, arvonsa menettäneitä objekteja, ylituotantoa, luovaa tuhoa, jätettä. Ylijäämä näyttäytyi yhtäkkiä koko ympäröivää maailmaa muovaavana periaatteena, taloudellisesta epätasa-arvosta häiriintyneisiin ekosysteemeihin. Mitä olisi yltäkylläisyys ilman ylijäämää?”

Whelming until it’s over tutkii jaetun maailman haurautta ylijäämän aikakaudella. Näyttely koostuu Daniel Palpan ja Elias Langin sekatekniikkaveistoksista sekä Laura Savolaisen toimittamasta ja Aarni Kapasen suunnittelemasta, taiteellisia ja tieteellisiä näkemyksiä yhdistävästä julkaisusta. Näyttelyn teoksissa otetaan eri näkökulmista kantaa paljouteen ja ylijäämään esimerkiksi visuaalisena kielenä tai strategiana, eettisenä kysymyksenä tai materiaalina, joka on menettänyt rahallisen arvonsa, mutta jolla on ilmaisullista potentiaalia – ehkä juuri samoista syistä, jotka sulkevat sen taloudellisen kierron marginaaliin. Lisäksi näyttelyn teemat saivat meidät kiinnittämään huomiota siihen, miten omiin käytäntöihimme liittyy väistämättä erilaisia ylijäämäisyyksiä ja kohinaa (kirjoitusvirheistä, jotka säilyvät useista oikolukukierroksista huolimatta, luonnoksiin ja kokeiluihin, jotka eivät koskaan näe päivänvaloa). Ylijäämä tuntuu usein häiritsevältä, mutta ehkä siihen voi liittyä myös mahdollisuuksia. 

Credits

Host: Kitari Mayele
Guests: Daniel Palpa, Laura Savolainen, Elias Peltonen
Sound recording, editing & live streaming: Bailey Polkinghorne

*The audio piece was recorded at the Helsinki Open Waves performance & recording room located at Caisa.

**The views expressed in this audio piece and texts are those of the author and do not necessarily reflect the view of Helsinki Open Waves.  

***If you have any feedback regarding the content of the podcast, please contact us via helsinkiopenwaves@gmail.com

Listen

 /